Friday, 19 December 2008

Tráth dá raibh bhí drogall ormsa Lá a cheannach

Bhuel, a chairde, tá an ‘Lá’ tagtha, an lá deireanach a mbeidh an t-aon nuachtán laethúil Gaeilge agus Ceilteach san Réaltra i gcló.
Lá brónach é seo, cinnte, ní féidir é sin a shéanadh nó ligean orainn nach buile don Ghaeilge atá ann.
Tá neart fáthanna gur theip ar Lá, ach níor cheart dúinn ligean don díomá agus don fhearg muid a chur ar seachrán maidir leis an bpríomhchúis, sé sin, nár cheannaigh go leor daoine é.
Bhí cúpla locht ag daoine ar Lá, an ceann is mó ná go raibh sé róbheag.
Nuair a bhíonn daoine in Éirinn ag smaoineamh ar cad is nuachtán ann, ní foilseachán 12 nó 16 leathanach a bhíonn ar intinn acu.
Más ag lorg eolas cuimsitheach faoin saol atá, ní bhfaighfidh i Lá é.
Níor thuig daoine nárbh fhéidir nuachtán mór a tháirgeadh ar bheagán acmhainní ach i ndeireadh na dála, is cuma sa tsioc ar thuig nó nár thuig, ní féidir argóint a dhéanamh leis an margadh, ní féidir leis an margadh a bheith ‘mícheart’.
Ní féidir impí ar dhaoine nuachtán 12 leathanach a cheannach le geallúint go bhfeabhsóidh sé amach anseo, am éigin.
Dá mbeadh margadh ann do nuachtán laethúil Gaeilge, is do nuachtán cuimsitheach 32-leathanach ar laghad a bheadh sé.
Sula mbreathnaím ar chúrsaí deontais, ba mhaith liom cúpla figiúr a chur os bhur gcomhar.
Díoltar 650,000 nuachtán Béarla sa Phoblacht, gach lá, sin thart ar nuachtán amháin in aghaidh gach seisear cainteoirí Béarla líofa.
Deir 1,600,000 duine go bhfuil Gaeilge acu agus measaim go bhfuil thart ar 200,000 acu líofa.
Ní raibh Lá Nua ach ag díol 1,500 cóip in aghaidh an lae, sin cóip amháin i gcomhair gach 133 cainteoir Gaeilge líofa.
Mar aon leis sin, as an 8,800 duine a shínigh achainí idirlín ar son an nuachtáin i mbliana, is ó Thír na mBascach a tháinig thart ar 7,500 acu. Mar sin, is cosúil go bhfuil lucht na Bascaise níos buartha faoi bhás nuachtán laethúil na Gaeilge ná pobal na Gaeilge, na daoine a bhí an nuachtán in ainm is a bheith ag déanamh freastail orthu.
Is léir uaidh sin nach raibh suim ag formhór na gcainteoirí Gaeilge in Éirinn sa nuachtán, agus go bhfuil líon na ndaoine atá sásta nuachtán a cheannach ‘ar son na cúise,’ daoine a bhfuil suim acu i nuacht faoin nGaeilge seachas i nuacht trí Ghaeilge, go bhfuil an líon sin fíorbheag ar fad.
Bhí daoine ann a mhol an nuachtán go hard agus a bhí dílis don nuachtán, agus táim féin an-bhuíoch díobh, ach ní raibh go leor acu ann, i ndeireadh na dála.
Figiúr eile ba cheart a chur san áireamh ná nár líonadh ach 8,000 foirm le haghaidh Dhaonáireamh 2006 amach i nGaeilge.
Léiríonn sé sin go bhfuil lúb ar lár, áit éigin, go bhfuil bearna idir an méid daoine atá in ann an teanga a léamh agus an méid a léann an teanga.
Bhí cúiseanna eile ag baint leis na figiúirí ísle díolacháin.
I gcomparáid le páipéir i mionteangacha eile san Eoraip, roinnt acu atá chomh beag le Lá, ní rabhthas in ann cóipeanna a sheachadadh chuig tithe síntiúsóirí ar bhonn laethúil.
Mar shampla, is iad na nuachtáin Shualainnise san Fhionlainn na nuachtáin mhionteangacha is rathúla san Eoraip agus is trí shíntiús a dhíolann siad 99% dá n-eagráin.
Nuair is cúrsaí teanga atá faoi chaibidil, ní féidir neamhaird a thabhairt ar an tsíceolaíocht chomh maith, rud a bhaineann le teideal an ailt seo.
Níos lú ná sé mhí sular thosaigh mé ag obair le Lá, tharla sé cúpla uair go raibh drogall nó faitíos fiú, ormsa, an nuachtán a cheannach.
Sular thosaigh mé ag déanamh cúrsa cumarsáide Gaeilge in OÉG i mí Mheán an Fhómhair 2005, ní raibh mórán cur amach agam ar an nuachtán.
Cainteoir Gaeilge a bhí ionam, bhí spéis agam sa teanga agus thaitin sé liom í a labhairt le pé duine a bhí sásta í a labhairt liom.
Ag an am, ní raibh mé sásta, áfach, stró a chur orm féin ar son na teanga, nó rud a dhéanamh díreach ar son na cúise.
Nuair a thosaigh mé ag ceannach Lá, is ar mhaithe leis an teanga a bhí sé, ní chun faisnéis faoi chúrsaí móra an tsaoil a fháil - is ón Irish Times a fuair mé é sin.
Baineann an drogall a bhí orm in amanna leis an drogall nó eagla atá ar dhaoine in Éirinn roimh an nGaeilge.
Agus mé i siopaí, ba léir nach raibh mé ag ceannach Lá ar mhaithe le gnáthnuacht, agus mhothaigh mé in amanna go raibh comhartha mór ar mo cheann a dúirt ‘Is Gaeilgeoir mé.’
In Éirinn, is ionann a bheith i do chainteoir Gaeilge uaireanta agus duine a bheith ag tiomáint suas bóthar aontreo an bealach mícheart.
Tá an eagla sin a bhí orm ó thaobh na Gaeilge de imithe anois, ach tá an lámh in uachtar aige go fóill ar fhormhór na ndaoine in Éirinn, agus níl dabht ar bith agam ach go raibh roinnt den drogall céanna ar dhaoine maidir le Lá a cheannach.
Deirtear go mbíonn lagmhisneach ar lucht na Gaeilge, ach is mún dreoilín san fharraige an lagmhisneach sin i gcomparáid leis an lagmhisneach atá ar an chuid eile den phobal faoinár dteanga dhúchais. Sin an fáth gur dhiúltaigh siad dó sa chéad áit agus an fáth go ndiúltaíonn go fóill.
Dá mbeadh lagmhisneach ar lucht na Gaeilge, ní bheimis ann in aon chor óir bheadh droim láimhe iomlán tugtha againn don teanga.
An cáineadh is minice - seachas téagar an nuachtáin - ná go raibh an iomarca scéalta faoin nGaeilge ann.
Bhí sé seo fíor, ach bhí cúis leis, as siocair nach raibh éinne eile sa tír sásta nó ábalta scéalta faoin teanga a fhoilsiú.
Níl an spás ag Foinse na scéalta ar fad a bhaineann leis an teanga a chlúdach agus ní bhíonn na nuachtáin Bhéarla sásta iad a fhoilsiú. Breathnaigh, mar shampla, ar an iarracht choinsiasach atá ar bun acu neamhaird a thabhairt ar na hionsaithe ciníocha atá á ndéanamh ag an DUP, UUP agus an TUV ar an nGaeilge faoi láthair.
Maidir leis an deontas a fuair an nuachtán, dúirt Foras na Gaeilge go raibh deireadh á chur acu leis de bharr nach raibh margadh ann don nuachtán.
Ní hé sin iomlán na fírinne, áfach.
Más ag brath ar an margadh amháin a bhí na meáin in Éirinn, ní bheadh Foinse, Raidió na Gaeltachta agus TG4 ann óir tá siad uilig beo ar dheontais (mar atá Lyric FM agus RTÉ é féin).
An difríocht idir na seirbhísí sin agus Lá ná go bhfuil siad nach mór inchurtha le táirgí a chuireann na meáin Bhéarla ar fáil. Tá cuma nuachtáin ar Foinse agus bhí ar leagan seachtainiúl Lá, ach ní raibh ar an leagan laethúil.
An fhadhb leis an gcinneadh atá déanta ag an bhForas ná go bhfuil sé ráite go soiléir anois nach seirbhís phoiblí atá i dteideal deontais é nuachtán laethúil Gaeilge (agus níor chuir pobal na Gaeilge an cás seo chun cinn go láidir, i ndáiríre), rud a chiallaíonn go bhfuil gach seans ann nach mbeidh nuachtán dá leithéid ann go ceann gúine nó níos mó.
Ní bheidh éinne sásta nuachtán clóite a chur ar fáil sa ghearrthréimhse, go háirithe leis na hathruithe atá ag teacht ar an earnáil nuachtáin le fás an idirlín.
I ndeireadh na dála, má tá deontas le fáil ag nuachtán laethúil Gaeilge, caithfidh tóir réasúnta bheith ag an bpobal air, agus níl ar Lá i láthair na huaire.
Dá mbeadh cainteoirí Gaeilge ag ceannach nuachtán laethúil ina dteanga mar a cheannaíonn cainteoirí Béarla, bheadh 33,000 cóip á gceannach in aghaidh an lae.
Ábhar machnaimh atá ansin dóibh siúd a bhfuil spéis acu in earnáil nuachta na Gaeilge.
Mar fhocal scoir, caithfidh mé a rá gur bhain mé an-sult go deo as a bheith ag obair le Lá agus le Lá Nua, gur pribhléid a bhí ann dom agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na daoine a chuir a gcroí isteach sa togra uaillmhianach, aislingeach seo agus leis na léitheoirí ar fad.
Tá díomá orainn inniu, ach murab ionann is ár dteanga, ní mhairfidh an díomá.
Beidh lá eile ann.

Tuesday, 2 December 2008

There is no 'Dublin Government'

Call it what you like, the Irish Government, the National Government, the Government of the Republic, the Free State Governent, the 26 County Government, but the government that resides in Dublin is not the Dublin Government, in fact, there is no ‘Dublin Government.’
The representatives in Leinster House are elected by the people of the entire Irish Republic, not by the people of Dublin, and as well as that, a large number of the TDs elected in Dublin aren't even from the capital originally.
From what I see people from outside the city only use the term ‘Dublin Government’ when they don't like a decision made by the national government, which they elect themselves.
They disagree with a decision the government makes and because that government is located in Dublin, they blame the people of Dublin, or the city itself.
The use of ‘Dublin’ in this case is meant as a term of abuse, playing to the chip on the shoulder that some people in Ireland have about the capital, the same chip people in every country in the world have about their capitals or largest cities. This is all the more ironic given that our ruling Fianna Fáil party gets more support outside Dublin than in it.
Republicans may not like to use the term ‘Irish Government’ in case it is seen to legitimize partition in some way, but whatever about the issues people have with the term, the 'Irish Government' it is still far more accurate than the ‘Dublin Government.’
I've heard people from outside the city complaining along the lines that ‘Dublin doesn't care about us.’
You would almost think that there was some sort of a conspiracy involving the one million people living in Dublin to cod the rest of the country.
I don't hear people saying that Donegal, Galway, Cork, Tipperary or any other county in Ireland 'cares' about Dublin or anywhere else, or how exactly an entire county can care about another one.
Not only is it inaccurate to compain about the 'Dublin Government', it's childish and it does people outside of Dublin more harm than good by focusing their anger on the wrong culprit for any lack of fair play from the national government, real or imagined.
If there are problems in Ireland they are not the fault of the 'Dublin Goverment,' because no such a thing exists.

Monday, 17 November 2008

Gaeilge na MíNí bhaineann an t-alt seo le Ráth Chairn nó Baile Ghibb, ach leis an nGaeilge a bhíodh á labhairt i gContae na Mí go stairiúil.

Is ón leabhar Gaelic Dialect in East and Mid-Leinster (1933) le Donn Piatt a tháinig na habairtí thíos.

Tá go leor eolais bailithe maidir le Gaeilge na Mí agus tá súil agam níos mó de a fhoilsiú amach anseo.
Dúirt Piatt gur tháinig na habairtí seo ó fhear darbh ainm P. Fagan, agus go bhfuair seisean iad óna athair Séamas 'ac Áogáin.
Scríobh Piatt an méid seo faoi;
"Séamas 'ac Aogáin, from whom these phrases were taken, died in 1929. He was born and lived at Churchtown, near Robertstown, Trim, and his birth registered at the parish church in Dunderry. His father, also a native speaker, died in 1907."

Gaeilge Ultach a bhí aige gan amhras ach an rud is spéisiúla faoi ná gur mar 'ch' scornúil a dúradh 'th' in 'maith' agus 'dóthain.'

"Bhfuil sé ag fearthainn" (Will she farann) 'e' in 'met'.
"Sin praiseach" (Shin presheh) 'e' in 'met'.
"Bhí mé ag cúl a'ráithín" (Vee meh eh cool a raheen)
"Fuair mé boltarán buí" (Foor meh boltarawn bweeyeh)
"Caidé mar a tá tú" (Go kay m'ata tuh) 'u' short.
"Tú an gasún maith" (Tú an gawson myc'h)
"Tú an ghirseach mhaith" (Tú'n gherrsheh wyc'h) Final 'th' of 'maith' pronounced as a guttural 'ch.'
"Bhí gearrán mór aige" (Vee garron more aige)
"Chuaigh sé na Bóthar Buí" (Fooie she/sha an Bawhur Bweeyeh). (Bóthar Buí=Enfield).
"Tchím madadh dubh" (Cheem mawdoo doo)
"Tá tae mo dhóthain agam" (Ta tae mo ghorc'han agam) ch guttural.
"Go raibh muid slán folláin n' am seo arís" (Go row)

Kal meh (I ate)
Praeta-Potato
Casóg (Cawsog) 'og' as in 'dog'
Ciotóg (Kithoge) acc on first syllable. 'Oge' as 'og' in 'dog.'

Tá tuilleadh eolais maidir le Gaeilge na Mí ar fáil ó na foinsí seo agus tá súil agam roinnt den ábhar a chur ar an mblag seo amach anseo.

Gaedhilg na Midhe, An tUltach 14:7
(8/1937) Lch 5, le Donn Piatt.
Giotaí de Ghaeilg dhúchasach na Midhe, An
tUltach 29:6 (6/1952) Lgh 11-12, le Donn Piatt.
Gaeilge na Mí, An tUltach 44, uimh. 9, Meán Fómhair 1967, Lgh 9–10, le Donn Piatt.
An 'Ghaoluinn' i dtuaisceart Átha Cliath, An tUltach 10:4 (06/1933) Lgh 2-3 (Co na Midhe), le Donn Piatt.
Gaeilg na Midhe, Ríocht na Midhe 2, Uimhir 1, 1959, Lgh 61–62, le Maighréad Uí Chonmhidhe.
A south Meath glossary, Ríocht na Midhe 2, Uimhir 2, 1960, Lgh 69–72; 2, Uimhir 3, 1961 Lgh 57–59, le Margaret Conway.
Canúint na Mí, Studia Hibernica 31, le Nicholas Williams.
The Leinster dialect, An Claidheamh Soluis 12:40
(10/12/1910) 21; 12:43 (31/12/1910) 5-6; 12:48 (4/2/1911) 5-6, le Seosamh Laoide.

Tá liosta níos cuimsithí ag Ciarán Ó Duibhín ag www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/oirthear/biblio.txt agus is cinnte go bhféadfaí  saothar mór a dhéanamh ar Ghaeilge na Mí dá mbailleofaí an t-ábhar uilig le chéile.


Tá liosta d’fhoinsí a bhaineann le Gaeilge Laighean ar fáil ag an nasc seo.

http://bill.celt.dias.ie/vol3/classifications.php?ClassificationID=139


Sunday, 16 November 2008

“That’s just to show that I’m not a bigot” An interview about Irish with Cllr. Robin Stirling of the TUV


Recently I had the chance to speak to Robin Stirling, a councillor with the Traditional Unionist Voice (TUV) on Ballymena Borough Council, about his views on the Irish language.
Councillor Stirling proposed a motion in the council at the start of the month condemning funding given by the British government to Irish language broadcasting in the North.
The motion was passed after an amendment by the DUP, the three nationalists on the council, two SDLP and one SF, voted against it and the UUP abstained.
We published the interview in Lá Nua last Friday but here is what he had to say.
Councillor Stirling has two reasons for objecting to money being spent on Irish, one he believes it’s a waste because the the revival of the language is a ‘mission impossible,’ the second is the link he sees between the Irish language and Irish identity.
He also gave some unprompted views on concerns he has about immigration to the Republic and the North at the end of the interview.

“I’m very fond of the South of Ireland but I’ve never heard Irish being spoken there, I’ve asked people in shops in Dublin if they spoke Irish and they said no and in fact one woman had very negative view of it due to her experiences in school.
“The South had over 80 years to revive the language and has failed.
“They had a clear field, there was no minority to oppose it, but it was a mission impossible, and there’s no point in wasting money on an impossible mission.
“Why should we be funding a language that will never get off the ground?
“I studied French and can understand a good bit of it but I’m not looking for public money to be spent on it.”
Some have argued that Irish should receive support in Northern Ireland, the same as Welsh and Scottish Gaelic do from the British Government, and that Unionists are in fact adopting an anti-British approach in their opposition to Irish.
Did Councillor Stirling agree Irish should be treated the same as indigenous languages in other parts of the UK?
“That would presume that I agree with funding for those languages too,” he said.
“I’ve holidayed in Wales on many occasions and I’ve never heard Welsh being spoken.
“No one would argue that English is the main language of these islands and instead of spending money on other languages we should be making certain that people have a good level of English.”
During the debate in Ballymena Council Councillor Stirling mentioned the famous “every word of Irish learned is like a bullet in the struggle for freedom” line said by someone in Sinn Féin in the early 1980s.
I asked him did he himself believe that this ‘word-bullet’ theory was true but I couldn’t get an answer out of him, nor to the question of how exactly Unionists would be forced against their will into a United Ireland even if every Nationalist in Northern Ireland spoke Irish.
(In hindsight I could have asked him about the British Army's own Royal Irish Regiment's Irish language motto but I probably wouldn't have gotten a straight answer to that either).
When I asked him did he see a link between the Irish language and Irish identity his answer was “no doubt I do” and he also agreed that the language was a badge or symbol of Irishness and that this was part of the reason for his opposition to it.
“I don’t see the Irish language in a vacuum, it’s part of an assault on the Unionist community.
“Our attitude is that the Irish language is identified with the push for a United Ireland.
“Unfortunately due to the capitulation of the DUP we will see our English, British culture supplanted by Irish culture which I find anathema.”
I suggested that he was implying that British culture and English culture were the same thing but he didn’t answer that.
I also suggested that Irish could be viewed as a part of British culture if Unionists wanted, as it was a native language of part of the UK. 
Councillor Stirling’s answer to this was that he disputed the fact that Irish is a native language of Northern Ireland.
“It’s identified with those who used the bomb and bullet and with the Republic that gave refuge to those who used violence.”
When I pointed out the fact that British opposition to the Irish language predates the Troubles and goes as far back as the Middle Ages, Councillor Stirling said that “we can’t analyse the past but it’s a fact that a nation that would conquer another nation would attempt to supplant the culture that was there before.
“The thing people don’t understand is that we oppose a United Ireland because we feel we would be mistreated the same way as Protestants in the South were with draconian laws, I don’t believe the South is a democracy or has ever been a democracy, it’s been run by the people who came out of Maynooth.
“If there had been a United Ireland there would have been an attempt to supplant the culture and religion of the community here.”
He then asked me where I was from and when I told him I was from Dublin he said “if I were from Dublin I’d be tremendously worried about the influx of immigrants there.
“If you bring in a sufficient number of people you dilute the culture that’s there already.
“I’d prefer the purity of Irish nationalism or republicanism to what is coming.
“I was in Connolly station recently and saw three coloureds smoking even though there was sign saying no smoking.”
When I pointed out that many Irish people break no-smoking rules he said “I know if I was in another country I would obey the laws of that country.”
He also said that “we’ve a terrible problem (in the North) with people from far off places driving cars without tax or insurance.”
He then told me the reason he wanted to enlighten me about his views on immigration; “That’s just to show that I’m not a bigot.”

Wednesday, 12 November 2008

End game in Iraq

Barack Obama will have lots of problems to deal with when he takes office in America. The biggest foreign issue is Iraq, but this will in fact be one of the simpler ones to extricate the US from.
The end game in Iraq is approaching and could be over in two years.
The reason for this relates to the most powerful group in Iraq. It's not the US, Al Queda, the insurgents or Iran, it's the Shia population who make up 60% of the population.
The politicians they've elected want the US troops out by 2011 and Obama couldn't do much about that even if he wanted to keep them in Iraq in the long term.
The insurgents in Iraq have killed and seriously injured thousands of US troops since 2003, and they only had the active support of the Sunni community, 20% of the total population.
If the Shia rose up against the occupation the US troops would be driven out in no time.
George Bush had a straightforward plan when he launched his invasion, the US was going to appoint a government (http://www.commondreams.org/views04/0122-06.htm) and they were going to rubber stamp a new constitution described as a 'capitalist's dream' by the Economist (http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4417759.stm), which would allow the privatisation of all state companies, including the state oil company.
Then he was hoping that the Iraqis would vote for his yes-men, like Iyad Allawi, in elections after the constitution was enacted.
But when the Shia religious leader, Ayatollah Ali Al Sistani, said the plan wasn't acceptable, the US had to accept what he said.
You would have to be pretty daft to think the Iraqi people would accept this sham arrangement, especially when you recall how George Bush I stabbed the Shia population in the back after the first Gulf War when he allowed Saddam Hussein to kill thousands of them after he urged them to overthrow the dictator.
You would have to be a complete lunatic, like George Bush II, to launch an invasion on the belief that the Iraqi people would accept a US installed constitution and a permanent occupation.
With the Iraqi government wanting the US soldiers out by 2011 Obama will probably let on that he has done a deal with them to bring the boys home, but it won't be his choice, it will be the choice of the Iraqi people.

Wednesday, 5 November 2008

An vótálfadh muidne ar son Taoiseach Afracach-Éireannach?


Tá ardmholadh tuilte ag muintir Mheiriceá anois go bhfuil Uachtarán Afracach-Méiriceánach tofa acu. Ceist atá agam ná an vótáladh muidne ar son Taoiseach Afracach-Éireannach*, ie, duine Éireannach le sinsir ón Afraic?
Dá n-aontóinn le polasaithe an duine agus páirtí s'acu tá's agam go gcaitheann vóta ar a son nó ar a shon, gan amhras ar bith.
Ní fheicimse fáth nach vótálfainn mar sin agus is amhlaidh a bheadh sé le ceannaire baineann nó ceannaire ó aon chúlra eile.

Sílim gurb é an t-aon leithscéal a bheadh ag daoine ciníochacha le cur in éadan duine Éireannach ó chúlra Afracach ná sa go cás go bhfuair tuistí s'acu tearmann anseo go bréagach, bheidís ag cur an milleán ar an bpáiste i leith peacaí na sinsear.

(*Níl an gineadach ar 'Taoiseach Afracach-Éireannach' ar eolas agam, 'ar son Taoisigh Afracaigh-Éireannaigh'?)

Wednesday, 29 October 2008

300 words of Dublin Irish

If you're from Dublin and have an interest in the Irish language try to pick up a copy of Lá Nua today.
I've come across some lists of Irish words and phrases that were collected in various parts of the county during the 20th Century, there are over 300 of them in total and they're being published on a wallposter in the paper today. (The five individual lists which have more info the authors collected will be published in Lá Nua next week, and three of them are below).
The material in Lá Nua comes from several sources, 'Gaelic Dialect in East and Mid-Leinster' (1933) by Donn Piatt, the folklore journal Béaloideas, (from 1945 and 1947) 'Fair Fingall,' (written before 1949 by Peter Archer) and the article 'Irish in the Liberties' by Máirín Mooney in 'An Ghaeilge i mBaile Átha Cliath' (1985).
I was really surprised when I came across a list of 44 Irish words from Shankill in Donn Piatt's book a while back, I'd no idea that many Irish words survived into the 20th Century, but that was nothing till I came across the other 256 words from Fingal, the south-west of the county and the Liberties.
Phrases include Ná bac leis (never mind), Bun os cionn (upside down), Maith go leor (OK), Trí na chéile (mixed up), Lán a’mhála (full and plenty), Bí i do thost (be silent), A Stór mo chroí, Ochón í ó (alas), Cúl a'chinn (back of the head), Magairlín meidhreach (a love potion) and Mí-ádh (bad luck).
Among the words collected were bastún (an ignorant person), cábóg (a slovenly looking man), dreas (a spell), garsún (a boy), girseach (a girl), muise (indeed), rásaí (a gad about girl), scológ (a farmer), smacht (control) and toitín (a burning ember).
There are people, including some Irish speakers, who think that Irish was never spoken in Dublin.
If that were true then it would mean that the area now comprising Dublin county was completely uninhabited before the Vikings came and that the the Vikings, Anglo-Normans and English must have gotten Irish speakers from outside Dublin to give Irish names to towns, parishes, rivers, mountains etc in the county, which they then Anglicised.
That or Irish was spoken in Dublin!
In fact there hasn't been a time since the Irish language came to Ireland that Irish hasn't been spoken in Dublin.
According to the sources I have come across native Irish speakers were to be found in rural parts of Dublin up till the end of the 19th Century and they may even have made it into the 20th, and I'll post more details on this soon.
As far as dialect goes, based on the sources I've come across I'd say that Ulster Irish was spoken in the far north of the county and a dialect similar to Connacht Irish in the rest.
In terms of living dialects I reckon the closest one to the Irish that was spoken in most of Dublin is North Mayo Irish, which is a Connacht dialect that has some Ulster influences in it.
Due to contract agreements the material from Béaloideas can't be put on the online edition of Lá Nua (www.nuacht.com) or on this blog (Béaloideas plan to put all of their old editions on the web themselves), but the other three lists are below.
They include notes on pronunciation and meaning taken by the authors and I've also added extra notes from Ó Dónaill's and Dineen's Irish-English dictionaries to some of the words.
I've included at the bottom a list of Irish words that are still used in Dublin (and there are probably others that I haven't heard myself) as well as some placenames that are interesting in terms of how Irish was pronounced by native speakers of Irish in Dublin.
Irish has also left its mark on the way Dubs speak English, for example the phrases "I do be" and "I'm after" are direct translations from Irish and we say "I tink" and "Dis and dat" instead of "I think" and "This and that" because that 'th' sound isn't found in Irish.
Another possible translation is 'An bhfuair tú do ghiota?' a phrase in the Donegal Gaeltacht that means did you have sexual relations, as Bill Clinton would say, with someone.
Translate it directly into English and you get the quintessential Dub phrase 'Did you get your bit?' which means the exact same thing.
If you want a pdf copy of the wall poster that's in the paper today send an email to colmobroin@yahoo.ie.

.....................................................................................


Na Saoirsí (The Liberties)

An Ghaeilge i mBaile Átha Cliath (1985)
Irish in the Liberties: Máirín Mooney

Máirín Mooney started school in 1934 and said that the words below “were in use generally when I was growing up and I heard many people in Pimlico use them.”

Amadán: “He’s a right amadán.”
Banbh: “Snortin’ like a banbh.”
Bróg: “That child hasn’t a bróg on her foot.”
Bun os cionn: “Everything is bun os cionn.”
Cipín: “Throw a few cipíns on the fire.”
Cóta mór: “Put on your cóta mór.”
Dúidín: “The oul dúidín is gone out again.”
Flaithiúlach: “He’s very flaithiúlach.”
Gám: “Did you ever see such a gam?” (a fool).
Girseach: “She’s a grand girseach.”
Glic: “He’s very glic.”
Maith go leor.
Oighear: “The inside of his thighs are covered in oighear.”
Olagón: “I never heard such an ologóning.” Wailing, lamenting-Ó Dónaill.
Pus.
Ráiméis: “That’s nothing but oul ráiméis.”
Rí rá: “There was a great rí-rá altogether.”
Slíbhín: “He’s a right slíbhín.”
Smacht: “I’ll put a bit of smacht on you me bucko.”
Smidirín: “The cup is in smidiríns.”
Smut: “She has a smut (or pus) on her.”
Spailpín: “A spailpín is all he is.”
Stuacán: “She’s no stuacán anyway.” Silent, sulky person-Ó Dónaill.
Tráithnín: “I don’t give a tráithnín.” A strong stem of grass, a thing of no value-Ó Dónaill.


...............................................................................................


Seanchill (Shankill)

Gaelic Dialect in East and Mid-Leinster (1933): Donn Piatt

“The South Dublin list was sent to me on June 12th 1933 by P. Ó Murchadha, of Bray, a native of Shankill, who got the words from his mother, a Shankill woman, and his father, a North Wicklow man, very many years ago…I called on him at Parkgate Street, Dublin in June 1933 and got him to read the list, in his own pronunciation, while I marked stress and other peculiarities.”

A Mhuirnín (Avourneen): Love, stress on 'vour'.
Aindeiseoir (Angashore): A down and out.
Amadán (Amadauon): A fool.
Báirseach (Baurshach): A barge.
Bogán (Bogaun): A bad egg.
Brosna (Brasna): Firewood.
Cáibín (Caubeen): An old hat-Ó Dónaill.
Caorán (Cawrawn): “The year of the cawrawns.” A bad year for turf-About 1863 according to a Connamara friend. Fragment, small sod of turf-Ó Dónaill.
Cianóg (Keenoge): A farthing.
Ciaróg (Keerogue): A black beetle.
Ciotóg (Kithogue): Left hand.
Cipín (Kippeen/Kippin): A stick.
Clábar (Claubar): Dirt.
Cláirín (Cloreyeen/Clorezhyeen): A street stall. Clár: Table, counter-Ó Dónaill.
Diúg: A drink. Normal slender 'd,' not 'j' sound. Drop-Ó Dónaill.
Fraochán (Fraughan): Bilberry-Ó Dónaill.
Fústar (Fooster): Fumbling.
Gáibín (Gawbeen/Gawby): A fool.
Gamaille (Gomallyeh): A fool. Gamal-Ó Dónaill.
Gíog: Sign of life. “Not a gíog out of him.” Cheep, chirp-Ó Dónaill.
Gobán (Gubbawn): An awkward workman.
Gortach (Gurtach): Greedy.
Gruama (Gromagh): Gloomy, cantankerous.
Lán a’mhála (Lawn a vawla): “You’ll get lawn a vawla.”
Leipreachán (Leprechawn/Limrachawn): A fairy.
Maoil (Mweel/Meel): A hornless cow.
Moill (Moyle): “Not a moill on him.”
Ná bac leis (Nabocklish).
Óinseach (Oenshuch): A she fool.
Paltóg (Pullthogue): A blow.
Póirín (Poreyeen): A seed potato.
Praiseach (Prashock): Yellow weed in corn. Praiseach bhuí: Charlock, field mustard-Ó Dónaill.
Raiméis (Rawmawsh): Nonsense.
Ráithín (Raheen): Small rath.
Seamróg (Shamrouge/Shamarogue): A shamrock.
Síbín (Shebeen): A place where illicit spirits are sold.
Sleán (Slane): A turf spade.
Slusaíocht (Slooader): To coax. Flattery, toadyism-Ó Dónaill.
Smidirín (Smidireen): A tiny piece.
Sram (Srawm): Matter for the eyes. Gum, mucous of eyes-Ó Dónaill.
Sraoill (Streel): An untidy woman. Bedraggled person-Ó Dónaill.
Suim (Seem): Heed, “Put no seem on it” (Shortish 'ee').
Súrán (Shoorawn): Hollowed reed used by children as pea-shooter.
Uallán (Olyawn): An awkward fool.

Words and phrases that may have come from Irish.

Geck: A look, appearance.
Rawm: To grab (from gream, ‘greim’?).


...............................................................................................


Fair Fingall: Peter Archer (1866-1949)

Peter Archer was born in Oldtown in Fingal in 1866.
He had a keen interest in Gaelic games and was one of the founders of the Wild Geese club in Oldtown.
He was a leading member of Conradh na Gaeilge and the Irish Literary Society and he was appointed manager of An Claidheamh Soluis in 1898.

He described Fingal as “much of Dublin north of the River Tolka.”

A Théagair (Ahaygar): A word used in an affectionate or sympathetic sense, generally by women towards children. A théagair: Darling, beloved one.
Aird (Art): A place or part of the surrounding area not specifically defined. Used in the expression “I searched every art and part.”
Ais luachra (Ashlayer): Newt, lizard.
Aithris (Airishin): Mimicking another person’s speech.
Amadán (Awmadhan): A fool.
Bábhún (Bawn): A yard or enclosure adjoining a farmhouse into which cattle are taken from the fields in winter weather at night-time for shelter.
Bacach (Bockagh): Lame.
Báire (Bayrie): A goal in football or hurly.
Báirseach (Barge): A scold, find fault noisily. Corruption of báirseach. Scolding woman-Ó Dónaill.
Balbhán (Follabawn): A dumb person.
Balcaiseán (Bulkeshan): Ragwort. Buachalán-Ó Dónaill.
Barraise (Borrie): A domineering person, a bully, an upstart, an arrogant or aspiring person. Báirseoir-Ó Dónaill.
Bí i do thost (Buddahust): Be silent.
Bodhar (Bothered): Deaf, corruption of bodhar.
Breac (Brackery): Brindled or speckled.
Breis (Breash): Helping in the work of churning milk. Any person entering a farmhouse when churning in an old fashioned way (with a churn dash) was in progress was expected to assist for a moment or two at least. This help was supposed to be lucky and was termed “giving a breash.”
Broc (Brock): A badger.
Brosna (Brusna): Small dry sticks used for kindling a fire.
Buailtín (Boalkeen): That part of a flail which strikes the corn in thrashing.
Buarán (Boorans/Bookeraun): Dry cow-dung. Sometimes used as fuel.
Cabach (Cobbagh): Precocious. Cabach: Gabby. Babbling, loquacious-Ó Dónaill.
Cáibín (Caubeen): An old hat.
Caidhp báis (Kybosh): A decisive final destruction, action or judgment.
Caimseog (Gamhshowgin): Playful deceit or trickery. Fib-Ó Dónaill.
Camán (Common): A hurly, hurling.
Cár (Corr): A grimace or expression of sulleness or impudence, made by thrusting out the lips.
Casán (Causey): A footpath. Cosán/Casán-Ó Dónaill.
Ceangal (Langle): A rope used for fettering a cow or goat.
Ciaróg (Ceerogue): A beetle.
Ciotach (Cittah): Left. Used as an adjective to qualify the word fist only, eg “He has a cittah fist.”
Ciotóg (Cittogue): The left hand, a left handed person.
Clab (Clawb): A big mouth.
Clábar (Clauber): Mud.
Cliabh (Cleeve): A large basket.
Cliabhán (Cleevan): A cage trap (for birds) made with slender sticks.
Cnag (Cregg): A light (blow, knock) on the head with the knuckles of partly closed fingers.
Cnat (Cinnatt): Bargainer who through trickery gets an unfair advantage. A dodger. Gnat, Mean person-Ó Donaill.
Coigeal (Cighaul): Portion of the name of a reed, “The Fairies’ Cighaul.” Coigeal na mBan Sí. Reed Mace.
Crabhait (Kouth): A wizened, miserable looking person. Crabhait: An insignificant person. Puny, miserable creature-Ó Dónaill.
Crabhaitéal (Crowel): A decrepit person. Craibhtéal: an insignificant person. Variation of crabhait-Ó Dónaill.
Creabhar (Kirower): A gadfly, horsefly.
Crúb (Croob): The foot of a pig, goat or sheep.
Crúca an Mhada (Crockamaudha): The Dog’s Crook, a trick in wrestling.
Cruit (Crith): A hump on the back. A person with shoulders hunched in wintry weather is described as having a “crith of cold on him.”
Crup (Crub): To contract the body by bending. Crap/Crup-Ó Dónaill.
Cruptha (Crubbed): Contracted or bent. A person bent in the shoulders and at the knees owing to any cause is said to be crubbed up. The hedgehog when it assumes the spherical shape is also similarly referred to. Corruption of cruptha-warped, contracted, bent or crippled. Craptha/Cruptha-Ó Dónaill.
Cuiricín (Currikeen): The curled crest or top-knot on the plover’s head. Crest-Ó Dónaill.
Cúl a'chinn (Coolican): The back of the head.
Dallán (Dhullawn): A blind sieve, used as a measure for oats in feeding horses.
Darbhdaol (Dardheel): The Devil's Coachhorse, a species of beetle or chafer. Darbhdaol/Deargadaol-Ó Dónaill.
Deannach (Gannoch): Pollard, deannach-mill dust. Dust-Ó Dónaill.
Dona (Danny/Dawny): Delicate, weak in failing health.
Driog (Dhrig): The final drops in milking. Droplet-Ó Dónaill.
Dúdóg (Dudog): A box on the ear.
Éacht/Éachtaint (Hate): A thing, act or hint. Used in expressions as “I could not get a hate out of him”. Éacht-a deed or act, Éachtaint-an inkling or hint.
Filibín (Fillibeen): Plover. Filibín/Pilibín-Ó Dónaill.
Flaithiúlach (Flahoolagh): Generous.
Fógra Gaoithe (Foogragee): A garrulous person who cannot keep a secret and takes pleasure in disseminating news of every description, whether obtained in confidence or otherwise. From Fógra-a proclamation, Gaoth-the wind. A person so anxious to give news that failing listeners he would shout his tidings to the wind.
Fothain (Fonah): Shelter.
Fuinneog (Hinogues): Bits of broken window glass.
Fústar (Foosther): To fuss about a person obsequiously. A dog jumping around his master, waging his tail and acting as if he wanted something is said to be foosthering.
Gabhal (Goil): A forked stick used in setting the ‘cleevan’ or bird trap.
Gabhar Aerdha (Gowerairah): The jack snipe.
Gabhgaide (Gaubey): A person with an expression of intense curiosity rudely stares at others engaged in a game or occupation. Gabhgaide: One who looks on at cards, an idler. Gaper, onlooker (at cards), hanger on-Ó Dónaill.
Gad (Gad): The cord or strap which joins the bottom parts of the hames in horse harness is called the breast gad. Gad brollaigh: Breast strap-Ó Dónaill.
Gám (Gaum): A foolish person.
Gamaille (Gomeril): A fool. Gamal-Ó Dónaill.
Gamalacht (Gaumaction): Horse play, clownish tricks. Gamach-a clown. Loutishness, silliness-Ó Dónaill.
Gasún (Gossoon): A boy, up to the age of puberty.
Geamaí (Gammy): Weak eyed. Geamaighe-blear eyed (Meath). Geamach-Ó Dónaill.
Gearrán (Garron): An old horse (the word is used in a disparaging sense).
Girseach (Girsha): A young girl.
Glám (Claum/Glaum): To maul or handle anything to its detriment. To grope awkwardly with outstretched hands. To unsuccessfully attempt to grasp an evasive person e.g. “he began to glawm about in the dark.” Grab, clutch-Ó Dónaill.
Gleic (Gleek): A grip in wrestling.
Gliog (Glug): A gurgling sound such as liquid makes when being poured from a bottle. Gliog-to gurgle.
Gob (Gob): An uncomplimentary word for ‘mouth.’
Gob/Gobán (Gub/Guban): A captious critic, who professes knowledge he does not always possess. Gub and Guban are used ironically. Both words are contractions of the name of the master craftsman of ancient days the famous ‘gobán saor.’
Goiste (Goster): A friendly chat or gossip.
Gor (Gur): “On gur.” Keeping away from home because of some unpleasantness, or in order to avoid punishment for some fault. Gor: To hatch, incubate-Ó Dónaill.
Grá (Grah): Love, affection.
Griog (Greg): To tantalize.
Gríosach (Greisha): Live ashes.
Grog (Grug): A haunch.
Gruama (Grumah): Sourfaced, glum.
Hurais (Hurrish): A call to pigs at feeding time.
Lach (Leeic): Call to ducks. Lacha/Lach: Duck-Ó Dónaill.
Láine Dé (Lawneyday): An exclamation of surprise or regret. Láine Dé: Fullness or perfection of God.
Lán a’mhala (Launawalla): Abundance.
Leadair (Leddher): To beat with the hands, or with a strap, stick or other such article. Smite, beat-Ó Dónaill.
Liobar (Lybber): A hanging upper lip. Liobar: Anything placid, limp, hanging or untidy.
Lúb (Loob): A loop.
Lus na Laoch (Lusonalee): A medicinal herb, Orpine. Rosefoot-www.focal.ie.
Magh go brách/Maith go breá? (Mawgabraw): An expression used as a parting shot towards a person who having taken offence at some trivial matter, leaves his companions or home with the declaration that he is finished with old associations. Magh go brath-The field forever.
Maith go leor (Mawgalore): A good supply.
Maoilín (Mewlyeen): A naturally hornless cow, bullock or heifer.
Mar dhea (Mawryah): A word used in an ironical sense at the end of an assertation or statement, which implies that the preceding words have quite the opposite meaning. Thus “a gentleman mawyrah” means he poses as or pretends to be a gentleman, but lacks the necessary qualities.
Mealbhóg (Malavogue): To beat severely.
Midilín (Migilyeen): The band of leather or untanned horse-hide connecting the hand-staff and swingle of a flail. Thong of flail-Ó Dónaill.
Milleadh theip (Millye-hip): An unfortunate occurance. An injury, accidental or otherwise. A disastrous attempt, anything productive of disappointment, disastrous or affliction. Milleadh-Act of breaking or injury and Teip-failure, go to form this word. Milleadh teip: An injurious failure.
Muise (Mush): A grimace of contempt made by the lips being turned outwards.
Ná bac leis (Nabocklish): Never mind.
Paidrín (Podreen): A small potato. Bead, 'Bhí na prátaí ina bpaidríní ar na gais.'-Ó Dónaill.
Pisreog (Pishrogues): Superstitions, charms.
Plámás (Plaumish): Flattery.
Plásaí (Plossey): A flatterer.
Plobairsín (Plubisheen): A march marigold.
Poc (Puck): A blow with the fist.
Pocán (Pockaun): A male goat.
Práiscín (Praskeen): An apron.
Praiseach (Preshagh): A yellow-blossomed weed, 'wild mustard.' Praiseach bhuí: Field mustard-Ó Dónaill.
Prog (Prug): Word used in calling cows at a distance to come in for milking. The word is also used in speaking soothingly to a cow during milking. Progaí-Ó Dónaill.
Pus (Puss): A pout, also the mouth.
Racán (Ruckaun): A noisy quarrelsome group of persons. A boisterous company bent on mischief, also players in old-time football games who had no set places on the field but followed the ball in a group somewhat in the style of the present day rugby forwards.
Raiméis (Ramaush): Nonsensical talk.
Ránaí (Rawney): A tall, gaunt person or animal.
Rásaí (Rossie): A rude, robust, blustering female. Gadabout, vagrant-Ó Dónaill.
Sabhaircín (Summer): Primrose.
Saileach (Sally): The willow tree.
Sámhánaí (Sawny): A soft easy going person.
Sanachan (Sanacan): A farm labourer who was hired for a year and boarded and lodged by an employer was, if at the expiration of that period he suggested another situation, termed a Sanacan. The period of service always terminated on the Saturday proceeding the first Sunday in May which later was referred to as “Sanacan Sunday.” Sanacan: A person travelling to seek new quarters, the word is used in a old poem in reference to the recruits for the Irish Brigade in France in which one of the Wild Geese says in reference to himself and his companions crossing the seas. “atamoid ar an sanachan.”
Scabhat (Scrait): A passage or hole at the foot of a hedge through which a rabbit or other small animal can pass. Narrow, windy passage-Ó Dónaill.
Scaird (Scurt): A syringe. Squirt, jet, gush-Ó Dónaill.
Scalltán (Scoulthan): An unfledged bird.
Sceabhach (Skow): Slanting or awry. Skew, slanting, oblique-Ó Dónaill.
Scealp (Skelp): A blow, a splinter or piece knocked off anything. Scealp-a piece.
Sciodar (Skiddher): Purge. Sciodarnach: (Act of) scouring, scour-Ó Dónaill.
Scolb (Scollob): A splinter of wood pieces or briar put lengthwise used in thatching houses. Scolb: A splinter of wood or bone.
Scológ (Scullogue): A farmer. Scológ: A husbandman or farmer.
Scráib (Sgraub): A tear or rough scratch, with the nails of a person or animal. Scráib: a scrape or scratch.
Siúlóir (Shuler): A tramp. Itinerant-Ó Dónaill.
Slíbhín (Sleeveen): A sly underhand person.
Slim (Slim): Unleavened.
Slog (Slug): The quantity of liquid taken in a swallow or gulp.
Slusaire (Slootherer): A wheedler, a person who persuades with flattery in his own interest. Wheedler-Dineen.
Smeach (Smock): A kick. Used only in reference to a person suddenly rendered unconscious thus “There’s not a smock in him.”
Snagach (Snookin): Creeping, or moving stealthily in a crouching posture. Snagach: slow, creeping, snail like. Creeping-Ó Dónaill.
Soc (Sock): A ploughshare. Soc céachta: Ploughshare-Ó Dónaill.
Spág (Spawg): A flat or otherwise malformed foot. Spág-a long flat foot or club foot.
Sparra (Sparable): A small nail. Sparra: a nail, spike or bar. A spar, nail-Dineen.
Spéis (Pass): Notice, heed, attendence. Used in conjunction with the word put e.g., “I put no pass on him” which means “I did not notice him” or “I ignored him.”
Spideog (Spidhogue): A frail puny person. Robin, tiny child-Ó Dónaill.
Splanc (Splank): A spark, an atom.
Sraith (Sraith): A single layer of greensward turned up by the plough. Sraith-a layer, a row, a rack, a series.
Sraoill (Sthreel): A slattern, untidy woman. Bedraggled person-Ó Dónaill.
Sraoill (Sthreelin): Trailing or dragging or hanging loose in contact with the ground. Walking through wet grass is called “sthreelin” by women who have had the lower portion of their skirts saturated in the process. Ag sraoilleadh sa lathach: Trailing in the mud-Ó Dónaill.
Storc (Sthurk): A small pig of stunted growth. Piglet-Ó Dónaill.
Súgán (Suggaun): A rope of hay or straw.
Tálach (Thaulach): A pain or cramp in the muscles of the wrist due to heavy manual work. Cramp, swelling in wrist-Ó Dónaill.
Taoibhín (Theeveen): A patch on the side of a boot or shoe.
Taom (Teem): To bail water from a pool. Empty of water, pour off, bail-Ó Dónaill.
Taomach (Thaumach): Awkward, dangerous, applied to persons who have an unhappy knack of causing bodily harm to others by their actions even in play. Subject to fits, hysteical-Ó Dónaill.
Toch (Toch): Call to pigs.
Tuilleadh (Tilly): A small quantity of liquid sold by measure, given gratuitously in excess of exact measure. Tuilleadh: a further share.
Tulc (Thulk): A butt or blow given with the head. A strong blow, a prod or gore-Dinneen.

Words and phrases that may have come from Irish.

Bealin (Bíoga): A throbbing sensation of pain ina wound or sore. Indications of a tendency towards festering. Probably a corruption biodhaighe: Glór biodhaighe=a throbbing voice. Bíoga fuinnimh: Pulses of energy-Ó Dónaill.
Bellourin (Béal): Crying aloud without tears, from béal.
Bock (Bach): A wooden ball (sometimes a gnarled briar-root) used in playing camánaith. Bach: Knob.
Brave (Breá): Fine or good. Corruption of breagh. Applied to weather thus “A brave day,” “A brave bit of sunshine.” Also applied to satisfactory crops as “a brave field of potatoes” etc.
Cauthie: An irresponsible untrustworthy person.
Clockin (Clagach): As applied to brooding hens. It also applied to persons who complain a lot of ill-health on occasions. Clagach: Cackling. Clacking, clattering-Ó Dónaill.
Clousther (Clúdaithe): To cover head and shoulders with clothing, as protection from the weather. Probably a corruption of clúdtha=covered, hidden or protected.
Cuckle (Coicil): The burdock, Coicil: the common burdock.
Dawk (Dealg): A prickle or spine of a thorn. A Fingallian getting a prod from one of these prickles describes it as a “prod of a dawk.” This word may be Danish. 'Dalkey' is accepted as a Danish word meaning 'Thorn Island.'
Dhur (Dorn): A blow with the fist.
Dowhder: A blow with the fist on the ear.
Ferrin (Fírinneach): The first sod, scratch or mark made by the plough in a field when is it being broken. Probably from fírinneach: True, straight. Should the 'ferrin' not be straight the succeeding sods will also be 'out of truth' as the local saying is.
Gaulogah: A leech.
Gug (Guagach): A short jerky motion up and down, waddling like a duck. Guagach: unsteady, unstable, wavering-Ó Dónaill.
Loothy (Lodartha): A slovenly, uncouth person. Grovelling, abject, base, vulgar-Ó Dónaill.
Missed (Mhothaghas): Noticed, perceived. Probably a corruption of the Gaelic word Mothuigeas. Used thus, “I never missed him till he was up beside me,” “You don’t miss the time passing,” “After 12th day you can miss the days getting longer.”
Mossy diemens (An mbás an deamhain): A mild expletive used thus, “by the mossy demons.” This is probably a corruption of ‘An mbás an deamhain,’ by the demon's death.
Pastin: A beating, Péastáilim: I beat.
Racker (Réisteoir): A kind of horse boy possessed of speed, stamina and knowledge of a district in which he operates, attends a hunt and follows the riders on foot for the purpose of assisting (for due recompence) riders who may get in difficulties by being thrown from their horses. He also opens gates, removes obstacles for the benefits of a certain class of horseman. Probably a corruption réisteoir: a reliever.
Reaf (Réabadh): A considerable rent in a garment, a gagged lengthy tear, to tear a fabric in two parts with a forceful wrench of the hands is called “reafin it asunder.” Réabadh: act of tearing.
Scrabble (Scrabhadh): A confused struggle on the ground by several persons for the possession of some article (such as a coin) thrown at the feet, Scrabhadh: Scratching-Ó Dónaill.
Shan (Sean): A dwarf in a family of otherwise well grown persons. Amongst animals and poultry one of a litter or brood which is much smaller than any of its companions is called “the shan,” meaning probably the old one whose growth is finished.
Sliddher (Sliodarnach): To skip or slide. Sliodarnach: sliding.
Smaddhered (Smachtaithe): Beaten, defeated, severely punished. (from) Smachtuigthe.
Spang (Spreang): A long running stride over an obstacle. Spreang: a spring, jump-Ó Dónaill.
Sthaddlin (Stad): A foundation of stone, thorns or bushes on which ricks and stacks of hay and corn are built. Probably a corruption of stad, a stop or station.
Sthawmin (Stabhaíl): Walking awkwardly. Probably a corruption of stabhghail: limping. Stabhaíl-Ó Dónaill.
Towelt (Toghail): A resounding blow, a bang. “The towelt of the flail on the barn floor,” “The towelt of a drum.” Toghail: sack, destroy-Ó Dónaill.
Wangle (Ceangal): A small bundle of straw used in thatching corn ricks.

....................................................................................

Irish words that are still used in Dublin.

Bábóg (Babóg): Baby or young child. Doll-Ó Dónaill.
Buachaill
Flaithiúlach
Gor
Mar dhea
Meig
Plámás
Ráiméis
Rí-rá agus ruaille buaille
Slíbhín
Slog
Smig

Phrases/words that come from Irish.

He does be-Bíonn sé
I'm after-Táim tar éis
Youse/Yiz-Sibh
Yizer-Bhúr
To fall out of you standing-Titim as do sheasamh
Did you get you bit-An bhfuair tú do ghiota

...............................................................................................

Dublin Placenames

Here are some place names that are interesting in terms of pronunciation

Crockshane-Cnoc Sheáin
Crooksling-Cnoc Slinne
Crockaundreenagh-Cnocán Draigheanach
Glendoo-Gleann Dubh
Skidoo-Sceach Dubh